Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Servicii consulare

Acte notariale

Doriți sa împuterniciți o persoana să vă reprezinte interesele în România? 

Dacă sunteți cetățean român şi doriți să împuterniciți o persoană din România să acționeze în numele dumneavoastră pentru cumpărarea unor bunuri, pentru efectuarea unor servicii ori pentru îndeplinirea unor proceduri administrative și judecătorești, vă puteți adresa Ambasadei. Totodată, și cetățenii străini se pot adresa Ambasadei pentru autentificare de procuri dacă acestea produc efecte juridice pe teritoriul României și dacă vorbesc limba romana.

Precizăm că potrivit Convenției între Republica Socialistă România și Republica Franceză privind asistența juridică în materie civilă și comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicat în B.Of. nr. 79/22.07.1975, cu excepția anumitor tipuri de procuri care au un regim special (spre exemplu procurile de succesiune), sunt acceptate în România și procurile autentificate la un notar local, însoțite de traducerea legalizată la un traducător de limba franceză autorizat de Ministerul de Justiție român. În baza aceleiași convenții, documentele notariale, respectiv documentele oficiale sunt scutite de formalitatea apostilei. 

Solicitanții sunt rugați să utilizeze platforma online Econsulat.ro pentru generarea cererilor înainte de prezentarea la ghișeu! Introducerea cererilor pe cale electronică, prin portalul Econsulat.ro, va facilita procedura autentificării și va permite eliberarea acestor categorii de documente (procuri, declarații) în cel mai scurt timp.

Platforma Econsulat.ro este foarte simplu de accesat: după crearea unui cont, selectați serviciul solicitat, introduceți toate datele cerute după care alegeți data și ora la care doriți să vă prezentați la Sectia consulară. Vă sugeram ca înainte de introducerea cererii să consultați informațiile privind documentele necesare si procedura obținerii serviciului consular disponibile în același portal. Dorim să vă atragem atenția asupra importanței selectării tipului de procură sau declarație dorită și finalizării cererii astfel încât cererea, respectiv programarea dumneavoastră să fie validată.

Preluarea și soluționarea tuturor cererilor de servicii consulare este informatizata. Pentru acest tip de serviciu consular nu este necesară completarea formularelor pe suport hârtie.

La momentul prezentării la ghișeu, la data programării, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (pașaportul romanesc, buletin/carte de identitate emise de autoritățile române sau pașaport francez, daca este cazul); în cazul cetățenilor aparținând unor state membre ai UE, aceștia trebuie să prezinte pașaportul sau cartea de identitate, iar cetățenii aparținând unor țări terțe vor prezenta pașaportul în original, valabil;
 • datele din buletinul/cartea de identitate sau pașaportul persoanei pe care o împuterniciți (serie, număr, adresa, CNP, data eliberării și autoritatea emitentă); pentru evitarea oricărei confuzii sau erori în redactarea documentului, recomandăm solicitanților să prezinte copie după documentul de identitate al persoanei împuternicite.
 • pentru anumite tipuri de procuri se pot solicita documente justificative suplimentare : spre exemplu, copia după certificatul de deces în cazul în care se solicită autentificarea unei procuri de succesiune, copia după titlul de proprietate în cazul autentificării unei procuri de vânzare sau de donaţie etc.

Procurile sau declarațiile  vor fi semnate de solicitant la sediul Secției Consulare, în prezența consululuiLegea nu permite autentificarea procurilor sau declarațiilor trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, autentificarea procurilor/declarațiilor se face în regim de gratuitate.

Informațiile cu privire la termenul de eliberare se vor comunica la momentul depunerii cererii la ghișeu, în funcție de complexitatea documentului solicitat. Reamintim că introducerea cererilor pe cale electronică, prin portalul Econsulat.ro, va facilita procedura autentificării și va permite eliberarea acestor categorii de documente (procuri, declarații) în cel mai scurt timp.

 

Doriți sa faceți o procură pentru reînnoirea cărții de identitate? 

Se poate întocmi când solicitantul are cartea de identitate expirată sau va expira în curând, când nu mai este în posesia ei sau când și-a schimbat numele/prenumele.

Actele necesare pentru obținerea procurii speciale pentru cartea de identitate:

 • pașaportul românesc valabil, în cazul cărții de identitate expirate sau
 • cartea de identitate românească încă în curs de validitate;
 • sentința de divorț definitivă și irevocabilă, în original, în cazul schimbării numelui după divorț, intervenit după eliberarea ultimei cărți de identitate;
 • certificatul românesc de căsătorie în original, în cazul schimbării numelui, după căsătorie;
 • decizia emisă de autoritățile române, în original, în cazul schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă;
 • patru fotografii color de ¾ cm, pe fond alb, având la baza o banda alba de 7 mm făcute la fotograf. NU SE ACCEPTA FOTOGRAFIILE FACUTE LA FOTOMATON! 


Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, autentificarea procurii de carte de identitate se face în regim de gratuitate.

Mențiune: când cetățeanul român nu mai este în posesia niciunui document de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport) pentru a veni în sprijinul acestuia, i se poate elibera un titlu de călătorie în baza căruia se va autentifica ulterior procura.

Pot solicita carte de identitate numai cetățenii care au domiciliul în România şi care se află temporar pe teritoriul Franței.

 

Doriți sa împuterniciți o persoana să vă încaseze pensia în România?

Cetățenii romani care se află în Franța în mod temporar sau permanent și care beneficiază, conform legii, de drepturi de pensie pentru vechime în muncă sau pentru caz de boală, invaliditate sau pensie de urmaș, pot mandata o persoană domiciliată în România să încaseze, în numele lor, sumele de bani cuvenite.

Cererea pentru autentificarea procurii la Secția consulară se depune personal, pe bază de programare obținută în prealabil. Este necesară prezentarea unui document de identitate valabil (carte de identitate sau pașaport). Solicitantul va transmite procura autentificată, în original, persoanei împuternicite, care o va prezenta Casei de Pensii teritoriale din subordinea Ministerului Muncii si Solidarității Sociale.

Procurile pentru ridicarea pensiei au o valabilitate de 18 luni de la data autentificării.

Procurile pentru încasarea pensiei sunt scutite de taxe consulare.

 

Cum vă puteți exprima acordul ca fiul/fiica dv. minori sa călătorească din Romania în străinătate?

Pentru ca un cetățean român minor să părăsească România fără a fi însoțit de ambii părinți, este necesar ca părintele care nu este prezent sau ambii părinți (în cazul în care minorul va călători cu o altă persoană) sa dea o declarație autentică prin care își exprimă acordul pentru ieșirea minorului din Romania și să numească persoana cu care acesta va călători.

Pentru autentificarea acestui tip de declarație, cererea se depune personal de către părintele care nu va însoți minorul, respectiv de ambii părinți, în baza următoarelor documente:

 • pentru cetățenii români, un act de identitate valabil la data îndeplinirii actului notarial (pașaportul românesc, buletin/carte de identitate), în original, emis de autoritățile române;
 • pentru cetățenii aparținând unor state membre UE, pașaportul sau cartea de identitate, iar cetățenii aparținând unor țări terțe vor prezenta pașaportul valabil, în original;
 • dovada legăturii de rudenie cu minorul (minorii) referitor la care se face declarația – certificat de naștere.
 • o copie a actului cu care călătorește persoana care însoțește minorul.

Când ambii părinți se află în Franța, iar minorul călătorește cu o altă persoană, este necesară prezența ambilor părinți la Secția consulară în vederea semnării declarației.

Solicitanții sunt rugați să genereze cererea pe cale electronică, prin platforma Econsulat.ro, înainte de a se prezenta la ghișeu!

Când minorul călătorește cu o altă persoană decât părinții, persoana însoțitoare va trebui să prezinte poliției din punctul de trecere a frontierei prin care se va efectua ieșirea din România, certificatul de cazier judiciar.

Declarațiile  vor fi semnate de solicitant/solicitanți la sediul Secției Consulare, în prezenta consulului

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, autentificarea declarației de ieșire din România se va face în regim de gratuitate.

Atenție! Începând cu data de 06 octombrie 2016 a intrat in vigoare Legea nr. 169/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. În conformitate cu noile prevederi, declarația de ieșire din România poate fi valabilă maxim trei ani de la data autentificării.  De asemenea, în cazul în care minorul are reședința sau domiciliul pe teritoriul statului în care urmează să călătorească, nu mai este necesară declarația din partea părintelui care nu va însoți minorul, respectiv a părinților. În acest caz, persoana care va însoți minorul la ieșirea din România, va trebui să prezinte autorităților vamale documente din care să reiasă reședința sau domiciliul minorului pe teritoriul Franței (pașaportul minorului de cetățean român cu domiciliul în Franța, pașaportul unuia dintre părinți cu domiciliul în Franța, carte de identitate sau pașaport francez). Rămâne în continuare de actualitate obligația persoanei însoțitoare (alta decât unul dintre părinți) să prezinte poliției de frontieră cazierul judiciar.

În termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a legii vor fi adoptate și normele de aplicare a acesteia. Informațiile relevante vor fi actualizate la scurt timp pe pagina web a Ambasadei, la rubrica „acte notariale”.

 

Doriți să faceți o procură pentru reînnoirea permisului de conducere?

​Se poate întocmi în condițiile în care solicitantul nu se poate prezenta în România și este în posesia unui permis care va expira sau când permisul este pierdut sau furat dar încă în perioada de valabilitate.

Actele necesare pentru autentificarea procurii speciale pentru reînnoirea permisului de conducere:

 • fișa deținătorului permisului de conducere;

Totodată, solicitantul trebuie să mai prezinte cinci fotografii personale cu următoarele caracteristici:

 • să fie color și să aibă mărimea 3,5 x 4,5 cm;
 • fotografia să respecte fizionomia actuală a titularului;
 • poza să fie încadrată simetric pe orizontală, pe un fundal alb, clar, neutru și de o singură culoare;
 • persoana să aibă fața îndreptată către aparatul foto, astfel încât să se vadă ambele urechi și să nu aibă capul acoperit;
 • titularul nu trebuie să aibă capul acoperit (excepție: fotografia poate fi realizată cu capul acoperit din motive religioase, cu condiția ca fața titularului să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină);
 • fotografiile trebuie să aibă în partea de jos o margine albă de 7 mm și în partea de sus o margine de 2-4 mm.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, autentificarea procurii pentru reînnoirea permisului de conducere se va face în regim de gratuitate.

Vă informăm că, o dată cu intrarea în vigoare, la data de 19 ianuarie 2013, a noilor reglementari rutiere, prelungirea validității permisului de conducere, este condiționată de efectuarea controalelor medicale. Potrivit instrucțiunilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, persoanele aflate temporar în Franța care depun documentele pentru preschimbarea permiselor de conducere prin mandatari, pot utiliza ca și certificate medicale formularele care pot fi eliberate de medicii francezi acreditați de prefecturile franceze, membri ai Ordinului Medicilor din Franța (formular ce poate fi descărcat de pe linkulhttps://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14880.do )

Documentul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie eliberat de o autoritate medicală autorizată;
 • să ateste categoria/categoriile de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, prin indicarea grupei 1 (categ. A, A1, A2, AM, B, B1 si BE) sau, după caz, a grupei 2 (categ. C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, si D1E), așa cum sunt definite de art. 7, alin. (2), lit. a). si b). din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), prevederi transpuse în legislația națională prin art. 2, lit. a). si b). din Ordinului ministrului sănătății nr. 1.162 din 31 august 2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul;
 • actul de sănătate trebuie sa fie prezentat în original, însoțit de traducerea legalizată a acestuia.

Pot solicita permis de conducere numai cetățenii aflați temporar pe teritoriul Franței dar care au domiciliul în România și dețin carte de identitate românească valabilă.

Cetățenii români care doresc preschimbarea permisului de conducere românesc în permis de conducere francez pot solicita o atestație de autenticitate a permisului. Cererea se depune personal, de luni până joi, între 09:00-14:00, cu programare prealabilă. Programarea se poate face prin portalul extern www.econsulat.ro sau la numărul de telefon 0675776747, de luni până joi, între orele 14:00-16:00. Având în vedere numărul considerabil de apeluri, vă sfătuim să privilegiaţi platforma www.econsulat.ro.

Acte necesare pentru obținerea atestației de autenticitate a permisului de conducere:

 • Act de identitate valabil (carte de identitate, pașaport) ;
 • Permisul de conducere românesc ;
 • 2 fotografii color ¾ cm de dată recentă.

Toate documentele se prezintă în original și copii xerox ( cu excepția cazului în care permisul de conducere a fost furat/pierdut).

Atestația se eliberează în limba franceză, în aproximativ trei zile lucrătoare de la data depunerii cererii, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

Atenție ! Atestația nu suplinește deținerea unui permis de conducere ! 

Doriți să legalizați copii de pe înscrisuri în limba română? 

Puteți solicita legalizarea de către Ambasada a copiilor de pe diverse înscrisuri oficiale.

Înscrisurile oficiale de pe care se poate elibera o copie legalizată trebuie să fie eliberate de autorități romane și acestea sunt, de regulă, certificatele de stare civila (certificatul de naștere, căsătorie sau deces), actele de studii (diplome, foi matricole, certificate), adeverințe.

Pentru obținerea unei copii legalizate de pe un înscris, solicitantul va prezenta înscrisul oficial în original, precum și un act de identitate. Dacă prezintă ștersături sau corecturi, adăugiri, cuvinte tăiate sau alte particularități, acestea trebuie sa fie confirmate prin semnătura și sigiliul autorității care le-a întocmit.

Începând cu 1 februarie 2017, data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, nu se percep taxe consulare pentru efectuarea acestui tip de serviciu consular.

Pentru autentificarea procurilor cu incidenţă notarială se percepe tariful de publicitate notarială în valoare de 3 euro. 

 

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…