Dreptul de şedere şi muncă

Detaşarea temporară în Franţa a unui salariat român

III. DETAŞAREA TEMPORARĂ ÎN FRANŢA A UNUI SALARIAT ROMÂN

 
Detaşarea transnaţională a salariaţilor, conform Codului Muncii (articolele L.1261-1 -L.1263-2 şi R.1261-1 - R. 1264-3), vizează ipotezele în care un angajator stabilit în afara Franţa, încredinţează o misiune specifică salariaţilor săi care trebuie executată în Franţa, fiind stabilit că, odată ce misiunea a fost îndeplinită, salariaţii îşi reiau activitatea în cadrul societăţii lor originare.
Regulile „detaşării transnaţionale ale salariaţilor” se aplică angajatorilor din România, care sunt solicitaţi să-şi desfăşoare activitatea în Franţa în următoarele 4 cazuri :

- prestarea de servicii :activităţi de natură industrială, comercială, artizanală, liberală sau agricolă, realizate în cadrul unui contract, semnat între o societate prestatoare şi beneficiar. În special, sunt vizate toate operaţiile de antrepriză (sectorul de construcţii şi lucrări publice);
- mobilitatea în cadrul grupului: de exemplu, leasing de personal fără obţinere de profit între întreprinderile aceluiaşi grup sau întreprinderile aceleeaşi societăţi, având drept obiectiv o misiune pentru o perioadă de instruire;
-leasing de salariaţi pentru lucrări temporare: o societate al cărei obiect de activitate îl constituie lucrările temporare, stabilită potrivit legilor în străinătate, poate detaşa salariaţi la o societate utilizatoare din Franţa;
-realizarea unei lucrări în interes propriu: de exemplu, o întreprindere stabilită în străinătate, proprietară de plantaţii în Franţa, detaşează salariaţi temporar pentru a executa lucrări specifice;  

Este necesar ca angajatorul stabilit în România să desfăşoare o activitate semnificativă în ţara de origine, pentru a putea trimite salariaţi detaşaţi în Franţa. Dacă se dovedeşte că întreprinderea prestatară desfăşoară o activitate regulată, stabilă şi continuă în Franţa, se va stabili în acest stat, iar salariaţii vor respecta prevederile codului francez al muncii în totalitate.

Chiar dacă durata prestaţiei poate varia în funcţie de importanţa sarcinii de îndeplinit de la o zi la mai multe luni, detaşarea trebuie să păstreze un caracter temporar!

Detaşarea este temporară. Durata acesteia variază în funcţie de misiunea încredinţată salariatului detaşat, maxim 24 luni (articolul 12, titlul II din Regulamentul (CE) 883/2004). Relaţia salarială cu angajatorul trebuie să fie menţinută pe durata detaşării salariatului în Franţa.

În Franţa, practicarea anumitor profesii este reglementată: medici, arhitecţi, şoferi de taxi, experţi contabili, consultant asigurări, agent de pază. În cazul detaşării salariaţilor, angajatorul va  prezenta declaraţii, autorizări, documente justificative sau diplome necesare, pentru a putea să fie practicate în Franţa.

Angajatorii şi salariaţii care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la detaşarea transnaţională a salariaţilor sau care doresc să alerteze serviciile de Inspecţie a Muncii în legătură cu anumite situaţii pot contacta Direcţia Departamentală a Muncii de unde a fost executată prestarea în Franţa (DIRECCTE).

Care sunt formalităţile prealabile detaşării ?
În România, societatea trimiţătoare va întreprinde demersurile administrative pentru obţinerea  documentului portabil A1 de la Casa Naţională de Pensii Publice.

Declaraţia prealabilă de detaşare obligatorie

Înainte de începerea prestării activităţii în Franţa, angajatorul trebuie să trimită o declaraţie prealabilă de detaşare la Directia Departamentală a Muncii unde se va efectua prestarea (sau de la primul loc de activitate în cazul unei prestări „itinerante”) în limba franceză, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin fax sau prin transmitere electronică.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_300-2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_301.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/IT_302.pdf

În lipsa declaraţiei prealabile de detaşare făcută de către angajator, se va percepe o amendă pentru contravenţii de categoria a patra (articolul R. 1264-1 din Codul Muncii) sau 750 euro maximum (cf. article 131-13 code pénal).

Care sunt regulile aplicabile detaşării?
Angajatorii sunt supuşi, pe durata detaşării salariaţilor lor în Franţa, regulilor franceze pentru anumite materii în mod restrictiv enumerate în articolul L. 1262-4 al Codului Muncii.

Regulile franceze cuprind:
-dispoziţiile legislative;
-regulile provenite din acorduri şi convenţii colective ce se aplică salariaţilor francezi care desfăşoară o activitate identică cu cea desfăşurată de salariaţii detaşaţi.

Angajatorii trebuie să se conformeze dispoziţiilor franceze aplicabile în materie de condiţii de muncă şi angajare a salariaţilor. 

ATENŢIE: Nu se aplică salariaţilor detaşaţi dispoziţiile legislaţiei muncii franceze cu privire la încheierea şi desfacerea contractului de muncă, reprezentarea personalului, pregătirea profesională! Pentru aceste dispoziţii se aplică legislaţia română!

În cazul unui control, ce documente pot solicita reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Muncă din partea angajatorului?

Serviciile de control sunt autorizate să solicite transmiterea imediată de către angajator a unei liste restrânse de documente, care trebuie să fie redactate în limba franceză şi să indice sumele în euro (articolul R. 1263-1 din Codul Muncii) :
-documentul portabil A 1, care atestă legalitatea situaţiei sociale a angajatorului şi angajatului; 
-buletinele de calcul pentru fiecare salariat detaşat sau orice document echivalent (când detaşarea este de cel puţin o lună) sau orice document care dovedeşte respectarea remuneraţiei minime;
-documentul care atestă obţinerea unei garanţii financiare sau orice document echivalent (pentru întreprinderile de muncă temporară).

În cazul neprezentării acestor documente se va percepe o amendă prevăzută pentru contravenţiile de categoria 3, respectiv 450 euro maximum (art. 131-13 code pénal), şi poate fi considerat un delict de obstrucţionare a rolului agentului de control, infracţiune pedepsită cu închisoare !

Care sunt recursurile ?
Recursul în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă : Articolul R. 1412-5 din Codul Muncii oferă salariaţilor detaşaţi posibilitatea de a contesta drepturile care le sunt recunoscute în faţa Consiliului de conciliere a conflictelor de muncă în jurisdicţia teritorială unde s-a efectuat prestarea lucrării. Dacă prestarea lucrării se efectuează sau s-a efectuat în locuri amplasate în jurisdicţia mai multor Consilii de conciliere a conflictelor de muncă, aceste contestaţii pot fi făcute către oricare din aceste jurisdicţii (carte jurisdictională electronică: http://www.annuaires.justice.gouv.fr/art_pix/C_4_TGI.pdf ).

Lucrătorii români detaşaţi pot depune contestaţii în România la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Care sunt principalele drepturi ale salariaţilor detaşaţi? 
Angajatorul român trebuie să respecte regulile franceze în următoarele privinţe: 
- salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de libertăţi individuale şi colective întocmai ca şi salariaţii francezi; le este recunoscut dreptul la grevă; 
- salariaţii detaşaţi în Franţa beneficiază de principiul nediscriminării şi egalităţii profesionale între femei şi bărbaţi (aplicarea principiului „pentru muncă egală, salariu egal”, care-l obligă pe angajator să asigure egalitatea remuneraţiei între salariaţii bărbaţi şi femei, aflaţi într-o situaţie identică), fiindu-le aplicabile dispoziţiile franceze în materie de protecţia mamelor, vârsta de admitere pe piaţa forţei de muncă (16 ani), orele de lucru şi programul de noapte pentru salariaţii tineri;

- Orele de lucru şi concediile 
În Franţa, durata legală maximă de lucru este de 10ore/zi şi 48 ore într-o săptămână. Se vor aplica regulile franceze în materie de concedii anuale plătite (evaluate în funcţie de şederea în Franţa), concedii pentru evenimente familiale, concedii de maternitate, concedii de paternitate. În schimb, nu se aplică regulile Codului Muncii cu privire la concediile fără plată (concedii de formare profesională şi cele de studii). 

Angajatorul străin: 
- se va afilia la organismul care se ocupă de concedii plătite (sectorul de construcţii şi lucrări publice -BTP), 
- va plăti cotizaţii în regimul de „şomaj de intemperii” (sectorul de construcţii şi lucrări publice). 

Sunt şi cazuri de exonerare a afilierii (de exemplu, în cazul dovedirii existenţei unui regim echivalent, pentru angajaţii stabiliţi în UE, EEE sau Confederaţia elveţiană). 

- Salariul minim 
Oricare ar fi durata detaşării, salariaţii detaşaţi trebuie să fie remuneraţi cel puţin în funcţie de SMIC (valoarea SMIC – salariul minim interprofesional de creştere - brut orar fixat la 9,61 euro de la 01.01.2015, cu suma lunară brută de 1.457,22 euro pentru 35 de ore de lucru pe săptămână) sau de salariul minim convenţional, dacă acesta este mai ridicat. SMIC lunar net (valoare aproximativă) este de 1.139 euro (pentru 25 de ore prestate lunar).

În aplicarea mecanismelor legale de revalorizare: SMIC-ul orar calculat la 1 ianuarie 2016 este în cuantum de 9,67 €/oră, în timp de SMIC-ul brut este de 1.466, 62 euro pentru o perioadă de timp complet de 151,67 ore/lunar. Valoarea SMIC (salariul minim interprofesional de creştere economică)– reprezintă reperul sub al cărui cuantum este interzis să fie plătit un angajat.

Alocaţiile proprii detaşării (prima de expatriere, de exemplu) fac parte din salariul minim. În schimb, indemnizaţiile care acoperă costurile suplimentare din timpul detaşării (cheltuieli de deplasare, de cazare, etc.) nu intră în calculul salariului minim şi vor fi rambursate de angajator (vezi articolul R. 1262-8 din Codul Muncii). 

Dacă durata detaşării în Franţa este mai mare de o lună, salariaţii detaşaţi vor primi un salariu lunar şi vor deţinr un borderou de plată (sau orice document echivalent), tradus în franceză, ce va conţine următoarele documente: 
- salariul datorat (inclusiv majorările pentru orele suplimentare prestate) în euro, 
- perioada de detaşare şi programul de lucru, 
- concediile şi sărbătorile legale, 
- condiţiile de supunere la fondurile de concedii plătite şi de intemperii, 
- titlul convenţiei colective aplicabile, 
- conditiile de punere la dispozitie (furnizare) şi garanţiile datorate salariatilor de întreprinderi care desfăşoară activităţi temporare. 

În cadrul portalului ministerului francez al muncii se găsesc informaţii practice cu privire la drepturile şi obligaţiile salariaţilor români detaşaţi:
//travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Annexe_Roumain.pdf

ASPECTE CARE SE VOR AVEA ÎN VEDERE ÎNAINTE DE A PLECA DIN ROMÂNIA 
Înainte de a pleca din România este recomandată îndeplinirea unor formalităţi, după cum urmează:
- deţinerea unui paşaport valabil sau a unei cărţi de identitate în termen de valabilitate; 
-se va contacta reprezentantul bancar pentru a-l informa cu privire la plecare şi se vor solicita informaţii cu privire la existenţa unor parteneriate între banca la care este afiliat şi alte bănci din străinătate; 
- se va anunţa poşta despre schimbarea adresei de reşedinţă, pentru a fi trimisă corespondenţa la noua adresă;
- se va contacta departamentul de securitate socială de care aparţine persoana interesată şi se va informa cu privire la documentele necesare privind înregistrarea într-un sistem de securitate socială din Franţa. În acest sens se va obţine şi Cardul European de Sănătate. 
-se va asigura că beneficiază de locuinţă (temporară) şi că dispune de suficiente resurse financiare pentru a-şi putea asigura traiul în primele 3 luni de rezidenţă în Franţa.

 

Cum se candidează pentru un loc de muncă în Franţa

În Franţa, pentru a candida la un loc de muncă este necesară întocmirea unui dosar compus dintr-o scrisoare de intenţie, curriculum vitae cu fotografie, copii ale diplomelor, certificatelor de formare profesională şi, eventual, probe de lucru.

Scrisoarea de intenţie nu trebuie să depăşească o pagină format A4 şi trebuie să exprime pe scurt şi concis motivaţia pentru care se intenţionează aplicarea pentru un anumit post. De asemenea, se pot relata, succint, motivele pentru care a fost aleasă destinaţia respectivă.

Următoarele informaţii se vor regăsi în CV:
http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae/examples
- date personale: nume, adresa, telefon şi adresa de e-mail (în partea de sus a paginii);
- experienţa: reprezintă cea mai importantă parte a CV-ului pentru angajatori. Se va începe de la cea mai recentă experienţă profesională şi se vor indica cele mai importante atribuţii şi informaţii cu privire la compania la care aţi lucrat. Tinerii absolvenţi pot menţiona şi perioadele de training sau alte tipuri de activităţi care ar putea fi considerate experienţe profesionale;
- formare profesională: se vor preciza începând de la cele mai recente cursuri (învăţământ superior/ universitar);
- trainig-uri: se vor menţiona seminariile şi trainingurile care atestă actiuni pentru dezvoltarea personala individuală;
- aptitudini: se vor preciza capacitatea de utilizare a calculatorului, aptitudini tehnic,etc.
- cunoştinţe lingvistice: sunt foarte importante în Franţa.

De asemenea, se va pune accent pe competenţele lingvistice şi pe nivelul de cunoaştere a limbii franceze.

Stabilirea drepturilor de pensie comunitară

Începând cu 01.05.2010 a intrat in vigoare Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială modificată și completată prin Regulamentul (CE) nr.988/2009 si Regulamentul (CE) nr.987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.883/2004.

Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spațiului Economic European, după cum urmează: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Norvegia, Liechstenstein, Elveţia.

În cazul persoanelor care au lucrat în unul sau mai multe State Membre ale Uniunii Europene ori a în Spaţiul Economic European:

 • drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
 • persoanele interesate pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale;
 • vârstele de pensionare sunt, de regulă, diferite de la un stat la altul. Pe cale de consecinţă, fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
 • drepturile de pensie se acordă potrivit principiului pro rata temporis, proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii. Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată partială, de invaliditate și de urmaş, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituții. Cererea astfel depusă este valabilă pentru toate instituțiile din legislaţia statelor la care persoana respectivă a fost supusă.

Dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui Stat Membru cererea se depune la instituţia din statul respectiv. Dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul. Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie; comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură. Cererea de acordare a drepturilor de pensie se poate depune şi la instituția statului membru sub a cărui legislație a fost supus ultima dată, dacă solicitantul sau susținătorul decedat, după caz, nu a fost supus legislației pe care o aplică instituția de la locul de domiciliu (loc de ședere permanentă).

Documentele necesare pentru deschiderea dreptului la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială (pentru persoanele care locuiesc pe teritoriul unui Stat Membru):

 -  formularul de cerere E 202;

-   formularul E 207 ;

-   declarația pe propria răspundere;

- copia documentului de identitate românesc - dacă deţin dubla cetațenie sau dacă au menținut cetățenia română;

- carnetul de muncă, în format original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinatate;

- livretul militar în format original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;

- diplomă de studii în format original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;

- adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Documentele necesare pentru deschiderea pensiei de invaliditate:

- formularul de cerere E 204;

- formularul E 207;

- documente şi rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;  

- declarația pe propria răspundere;

- copie după actul de identitate românesc - dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română;

- carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;

- livretul militar în format original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;  

- diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverinţă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;

-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Documentele necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:

- formularul de cerere E 203;  

- formularul E 207;

- declaraţia pe propria răspundere a urmaşilor;

- adeverinţa de studii (elev sau student);

- copie după actul de identitate românesc - daca deţin dubla cetăţenie, sau dacă au menţinut cetăţenia română;

- carnetul de muncă în format original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate al susținătorului decedat;  

-  livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;

- diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate, sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora, precum şi forma de învățământ al susținătorului decedat.

State cu care România are încheiate acorduri bilaterale după modelul regulamentelor comunitare: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

Elemente suplimentare

În România, cadrul legal în domeniul pensiilor este reprezentat, în prezent, de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2011.

Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul public de pensii din România, în cazul lucrătorilor migranți, se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale și confirmate ca atare de instituțiile competente ale statelor membre implicate.

Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat, cu respectarea principiului pro rata temporis.

Cererea în vederea acordării drepturilor de pensie va fi însoțită de toate documentele prevăzute de legislația română. Vor fi prezentate, în mod obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate desfăşurate în România (carnetul de muncă sau adeverințele eliberate, în condițiile legii, de foștii angajatori din România, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001). Dovada vechimii în muncă realizată de foștii asigurați ai sistemului de asigurări sociale din România până la data de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege. Începând cu 1 aprilie 2001, evidența perioadelor de asigurare în sistemul public de pensii este deținută, în format electronic, de casele teritoriale de pensii, iar la nivel central de CNPP.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, în cazul în care solicitantul nu este în posesia acestor documente, este necesar să se adreseze, în nume propriu, foștilor angajatori sau deținătorilor de fonduri arhivistice, în vederea obținerii lor.

Persoanele care nu se află în posesia carnetului de muncă vor solicita eliberarea de adeverințe de vechime în muncă fostelor unități angajatoare sau deținătorilor arhivelor acestora, adeverințe care vor cuprinde obligatoriu cel puțin următoarele elemente:

 1. denumirea angajatorului;
 2. datele de identificare ale persoanei;
 3. perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi a datei încetare a raportului de muncă;
 4. menționarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea în muncă;
 5. funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
 6. salariul tarifar de încadrare;
 7. denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
 8. perioada în care a primit sporul și temeiul juridicîn baza căruia s-a acordat.

Documentele vor avea număr și data de înregistrare, ștampila unității emitente, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Eventuale documente suplimentare vor fi solicitate prin intermediul formularelor europene de legatură. 

IV. INSTITUŢII COMPETENTE

A.ÎN FRANŢA :
Direcţia regională a întreprinderilor, concurenţei, consumatorului, muncii şi ocupării 
(DIRECCTE) –CENTRU
Siège 12
Place de l’Etape à Orléans
Link:http://www.centre.direccte.gouv.fr/accueil-24
Tél. 02 38 77 68 00


Pole- Emploi –echivalentul ANOFM din ţara noastră
http://www.pole-emploi.fr/informations/-@/sites_utiles/
Employeurs de salariés expatriés (Hors EEE)
14, rue de Mantes 92700 Colombes
Pole Emploi pentru solicitanţii de locuri de muncă– 3949

Prefecture de Police 
Telefon : 0 891 01 22 22 (serveur vocal, 0,225 € la minute)
Standard : 01 53 71 53 71 / 01 53 73 53 73 (24h/24 et 7j/7)
Email : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
 
Ministerul Muncii, Ocupării, Formării Profesionale şi Dialogului Social
Adresă :127, rue de Grenelle, 75007 PARIS 07 
http://travail-emploi.gouv.fr/
Telefon : 01 44 38 38 38

BIROUL DE LEGĂTURĂ/ INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/71/CE

DIRECŢIA RELAŢIILOR DE MUNCĂ (FRANŢA)
ADRESA : 39-43, quai André, Citroën 75739 Paris cedex 15

Telefon : +33 / 1 44 38 34 63
Fax : +33 / 1 44 38 29 76
Web : www.travailemploisante.gouv.fr

AMBASADA ROMÂNIEI LA PARIS
BIROUL ATAŞATULUI PENTRU PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE 
ADRESA : 5, rue de l'Exposition, 75343 Paris cedex 07
Telefon: 01.47.05.29.37, interior 270
Fax: 01.45.56.97.47
e-mail: roxana.iliescu@amb-roumanie.fr
website: http://paris.mae.ro/


B.ÎN ROMÂNIA:
Ministerul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârsntice
ADRESA:  Strada Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, sector 1, Bucureşti 
TELEFON : 021.313.62.67,
                     021.315.85.56
E-MAIL: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Website:http://www.mmuncii.ro/j3/index.php/ro/

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
ADRESA:  Strada Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti 
Telefon: 021/316.94.08; 08 00 826 727 
Website/http://www.cnpas.org 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
ADRESA :Strada Avalansei, nr.20-22, sector 4, Bucuresti 040305
Website:http://www.anofm.ro 
Email: anofm@anofm.ro 
Telefon/Fax: 021.303.98.31,021.303.98.38 - fax

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
ADRESA: Şoseaua Panduri nr. 22, Sector 5, Cod poştal : 050659, Bucureşti
Tel  : 021 - 313.60.47     
Fax : 021 - 313.60.98
Adresă e-mail :  anps@prestatiisociale.ro 
Adresă site :  www.prestatiisociale.ro

BIROUL DE LEGĂTURĂ/INSTITUŢIA COMPETENTĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ ŞI OCUPARE VIZATE DE ARTICOLUL 4 DIN DIRECTIVA 96/ 71/CE

Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială
ADRESA : Strada Matei Voievod, Nr 14, Sector 2, Cod 021455 Bucureşti
TELEFON : + 40 / 21 302 7056, +40/745 121 515
FAX : +40 / 21 302 7055
Persoane de contact : Doamna Daniela Geormaneanu şi Domnul Eduard Nicolau
e-mail : daniela.geormaneanu@ inspectmun.ro
               eduard@inspectmun.ro

INFORMATII SUPLIMENTARE 

Puteţi adresa o întrebare serviciului Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11) 
:http://europa.eu/europedirect/index_en.htm

Se pot rezolva problemele pe care le întâmpinaţi în relaţia cu administraţiile naţionale prin intermediul dispozitivului SOLVIT:
 http://ec.europa.eu/romania/eu_you/solvit/index_ro.htm

De asemenea, se poate obţine consiliere juridică prin intermediul portalului “Europa Ta - Consiliere” 
http://europa.eu/youreurope/advice/enquiry_ro.htm;

 

Inaugurarea „Promenadei Regina Maria a României” la Paris: „Da, Majestate, Parisul vă iubește și vă va iubi mereu”

15.10.2019

Astăzi, 15 octombrie 2019, a avut loc la Paris inaugurarea „Promenadei Regina Maria a…

Recepție în onoarea Secretarei Generale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, organizată de ambasadorul Luca Niculescu, președinte al GAFF

19.09.2019

Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a găzduit miercuri, 18 septembrie 2019, în …

Forumul Românilor de Pretutindeni

22.07.2019

Anunț din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni Ministerul pentru Românii de…